Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

62 Nieuw Ja|ars Geschenk

een ieder daar van kiezen en uit zoeken, en verwisfelingen maken, naermaten zyne omftandigheden het vereisfchen, en zyne wysheid zulks

fchikt. Ik verzoek alfeenlyk dat gy aan de

drie hóófd lesfen wilt gedenken, ten opzichten van den Morgen, den Dag, en den Avond; als in zich bevattende deze drie hier veel beduiden de woorden, voorftellingen, ter uitvoer brengingen, en onderzoekingen.

En alzoo zie Ik my gekomen aan het einde van het geen ik u te zeggen hadde ten opzichte van die groot en beöeffenend hoofdartikel. De befteding des tyds, tot ons meeste voordeel. Het welk ik befiuit met deze weinige raadgevingen: brengt Uwen tyd zooniet door, dat gy naderhand verplicht zyt bitterlyk te betreuren, 't geene gy gedaan hebt: verfpild geen' tyd aan iets, waar op gy met geene aangenaamheid te rug kunt zien; verfpild geen' tyd dan met iets te doen, waar over gy Gods Zegen niet durft afbidden: verfpild geen' tyd, daar Gods heerlykheid en anderen (uwer Medemenfchen) heil, niet door bevoorderd word; en zyt alzoo verzekerd, uwen tyd zoodanig befteed en doorgebragt te hebben, dat uw grootfte werk voor het einde uwes levens afgedaan is, op dat, wanneer uwe korte levensdagen ten einde zyn gefnelt, gy vol vreugde, in eene zalige eeuwigheid moogt ingaan. — Daar

Sluiten