Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan myne Broeders en Zusters. 63

Daar ik nu geëindigd heb, alles wat ik u te zeggen had, ten aanzien van het gebruik der ApocaUptifihegedachten, welke ik u voorgedra<ren heb; zoo verzoek ik, dat gy myn oogmerk, en volbragten taak, ten beste zult uitleggen, en ééne zaak, hoop ik, dat gy u zult herinneren, dat, dewyl deze redenvoerig gefchreven is by wyze van een' Zendbrief; ik daarom eene vrybeid, eigen aan zoodanige Brieven, gebruikt heb , beide in het gene ik gezegt, en gefchreven hebbe; my zelve zoo niet ingebonden hebbende, als in andere Redenvoeringen, fchoon ik echter, niet alles gelyklyk verwaarloosd heb : maar zoo ik hier of daar gefeild heb, denk, dan verder dat ik gefchreven heb voor myne ware, goede, en lieve Vrienden. Laat daarom de naam en de banden der vriendfchap voor my pleiten; waar door gy myne zwakheden over het hoofd zult zien en bewogen worden, om een voor * deelig vonnis over myne onderneming, om u op den weg naar den Hemel behulpzaam te zyn, zult vellen.

En daar ik nu aan zulke geliefde Vrienden fchryve, en van de banden der vriendfchap gewag heb gemaakt, mag ik u bidden, maakt 'er uwerk van, om met elkander als zoodanig te leven; want daar is niets, het gene ons Christus meerder aanbevolen heeft dan onderlinge liefde, in

zoo

Sluiten