Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

64" Nieuw Jaars Geschenk

zoo verre, hy het tot een merkteeken van her Christendom gefield heeft, als hy tot ons zegt: hier aan zullen zy allen bekennen, dat gy myne Discipelen Zyt, zoo gy liefde hebt onder malkanderen, Joh, XIII: vs. 35. En daarom was het eene der grootfle oogmerken van zyne komst in .deze waereld, om eene Godlyke en algemeene vriendfchap onder de Menfchen in te voeren; want, gelyk de Duivel zyn Koningryk in de waereld voomet en bevoorderd, door oneensgezindheid, afgunst, haat, nyd, en kwaadaartigheid$■ zoo bevoorderd onzen gezegenden Meeüter het zyne , dbor eensgezindheid , zachtmoedigheid, vreedzaamheid, en algemeene vriendfchap, liefdé én weldadigheid.

Maar behalven eene algemeene vriendfchap^ kan het nog van eene groote nuttigheid zyn, met een of meer Menfchen, welkers aart cn gefield heid ons het aangenaamfle is, eene byzondere vriendfchap aan te kweeken , en dewyl 'er in deze zelfzoekende Eeuw, weinig zoodanige te vinden zyn, laat ik 'er u een zoodanige befchryving van geven, dat gy 'er als verliefd op worden moogt; en zoo dezelve u te zoetvloeiende mogte toefchynen, gedenkt dan, dat, daar het onderwerp reeds zoodanig is, het gedeeltelyk een opftel myner jeugd is, destyds in een brief aan een

waar-

Sluiten