Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan myne Broeders en Zusters. 59

waardig Vriend gefchreven, welkenmyne gedachten over dit hoofdartikel had verzogc, na veele karen geleden: „ ware vriendfchap is eene Gcd„ lyke en zuivere betrekking van zinnen, harts* tochten en gemoed; eene vereenigmg van Zie" len, een Huwelyk der Harten, en eene harmo. ", nie'van neigingen en bedoelingen, welke aan'\ gegaan en gemaakt worden meteen blykbaaf l genoegen, en begonnenmet een wederzydfcheen „ hartelyke bewilliging; tocneemen, en aanwas„ fchen in de zuiverfe vriendfchap, en aUerdier" baarfe liefde, zich levendig houdende door " de gulhartig ftevryheld, blaakendfe overéén„ temming, en fiipfie geheimhouding: en zulke Vrienden zvn als tweelingen, overal m, aan elkander gelyk; of gelyk Ueffelykc bloemen, ' overéénkomende in fchoonheid, fchoon mis" fcbienverfchülendevan koleur; gelyk de Roos " en de Lelie, de Sleutelbloem en de Viool, * elkander den voorrang betwisten, terwyl zy hunne koleuren en geuren or.der een vermengen. Of zy mogen vergeleken worden , " by'twee aangenaame Beekjes, vloeiende uit ]] één en dezelve Bron of Fontein , fchoon mis]] fchien door eene toevallige ryzing der groud „ van elkander afgefcheiden , maar nogthans, T weder elkander ontmoetende, in eenige canE » ge'

Sluiten