Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

66 Nieuw Jaars Geschenk

j, genaame en bloemryke beemd, welke hun ver„ welkoomt, door de aangenaame en zachtruis„ fchende kronkelingen: en zoo dezelven, dan „ weder op nieuw zich van een fcheiden, tot op „ eenigen afiïand, van waar zy zachtkens vlieten, „ ruifchende nu en dan, de een tot de ander, „ enwederzyds klagende, over de hoogtens weli, ken hunne vereeniging beletten ,• tot dat zy op „ het laatst hunnen vollen loop voleindigt hebben„ de, en eenen Aroom wordende, in den groo* „ ten Oceaan zelve, zich uitdorten , en met de„ ze, zich vereenigen : alzo is het met het ,, overfchot van de bittere zoetigheden dezes le„ vens; zoo gaat de vriendfcbrp zoo lang op en „ neder tot dat zy in den Hemel vliegt, van waar „ zy afkoomftig was: alwaar de vervulling is van ,, alle Godlyke vriendfchap, en daar alle ware „ Vrienden tenlaatften elkander ontmoeten, zon„ der immer te fcheiden."

En nu myne Vrienden, zal ik dezen langen Zendbrief fluiten met de woorden van een vermaard Leeraar (*), en Oudvader der Kerke.

ö! Geloovig en Godvruchtig Mensch! draag „ zorge dat gy het oogmerk der Euangelifche „ Leere wel verftaat. — Leert ten dien einden „ uwe vleefchelyke lusten overwinnen; zyt ne-

(*) Bafil Magu.

Sluiten