Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan k-vne Broeders en Zusters. C?

„ drig van hart, zuiver van gemoed, en mees. * ter van uwe driften, Indien gy geroepen V word om te lyden, gedraag u als een' held, H en doed iets meer en boven louter ftoflyk lyden voor de eer van uwen Keer, zoo gy on„ regtveerdig behandeld word. ' „ Laat het blykbaar zyn dat gy niet wraakzuchtig zyt. Indien gy gehaat word, hebt uwe '* vyanden lief; zoo gy vervolgd word zyt ver„ draagzaam; en als gy gelasterd word, beant„ woord niemand op eene andere wyze, als door „ gebeden en heilzame wenfehen. Sterft de zon„ de af, kruist uwe begeerlykheden voor God, „ en werpt alle uwe zorgen op uwen Heer en „ Meester — op dat gy eindelyk, die gloriryke „ verblyfplaats moogt bereiken, daar millioenen „ van Engelen, en de heerlyke vergadering der „ Eerstgeboornen, God grootmaken: en, alwaar '„ de Heilige Apostelen, Propheten, Patriarchen, „ Martelaars en alle Heiligen zyn; laat ons ar» „ beiden om tot deze gezaligde Maatfchappy te „ mogen worden toegevoegt, door Jezus Chr.is*, tus onzen Heere, die toegebragt zy eer en „ heerlykheid in alle eeuwigheid."

Nu, dat beiden, gy lieden en ik, dit mogen verwerven door genade, om zoo gelukkig te zyn, E 2 is

Sluiten