Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C i3 )

ftandia Regent, een braaf Volksvriend geen achtin" :fnoeg toedragen , door de arbeid die er vetScht wordt, om het te worden , Milton zeiSe - wanneer hij aan de Rechten van den Mensen dicht, aan die edele ingefchapen kennis , hi;) naauvyli k 7 in oogen dorst opheffen, na die Vader! die ï in kinderen met zoo veel wijsheid bedeelt heeft, en die hem 'er niet eens dankbaar voor zijn.

Het is van de eerde tot de derde ftand, deugd en oprechtheid {hekken tot zekerheid en goede bomen; indien de weetenfehappen bij de groote niet veracht waren geworden de maatlchapWi had nooit zoo veel menfehenhaaters opgeleverd wat is geboorte ? toevalligheid. Aristinn zeeft het is een beest onder de menfehen die niet en weet dat hij moet meun. Het Recht kan niet liegen, de waereld veranderd ijder dag van gewaaide ftaat.dewelke niet in getrouwheid beftaat, kan nooit lang duuren in macht, regt en gerechtigheid te doen, is beter voor .God en aangenaamtr iri ziin oogen dan offer.

Een goed Beftierder van het Volk moet een wijs man, een man van gevoel zijn; geen dweepef, dat is, dat hij denkt heiliger te zijn dan zijn medebroeder ; geen huichelaar of jabroêr ; een menfchenvriend; die een misdadiger als een mensch handelt ; een waereld- en menfehenkenner , die de eerlte tot de derde ftand kent; die alle menfehen, wanneer hij hun ftem hoort, recht doet; die met de armen medelijden moet hebben, om dat zij door haar ouders veeltijds tot den bedelzak worden opgevoed. Nog meer: een man die geen mensch omzijn gevoelen haat, wegens zijn Vaderlasd. In één woord: dit is de zin van Pa u los over Rom. XIII: 1. Alle zielen zij den magten over haar gefield onderworpen; want daar is geen

magc

dl i11 mijn Godsdienst zeg ik, het geweten wordt door geen Ar^ondevs of een werkbuis overtuigt; men tribest; zei mij een' Wcheiaar, die vei lichters bij de Maire ineen weifchms zeirenl Ik vaut hem, en zag hem niet verontwaardiging aan.

Sluiten