Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C U )

niagt dan van God, en de magteo die 'et zün Au zjjn van God gefield (i). * Z,JD' dle

De Godsdienst is altoos het éenigfte hemellicht

nÏÏI-.ri '£S inJi0ed °P der Grenen geSSd heeft, en ndien de grooten , met eemVe han-T

worsten, niet allen, maar met eenigemfnfchen

bedervena, kragt krijgen, zullen zij flecfns een

zwakke heerfchappij over haar perfooi enhebben

rW^TV dlrhaiVeri een goed boSan e vvo?: den; maak: gebruik van de tijd, indien gii eS. k.g w,It zijn. Het kind van den minisïer£ ht den van den ambachtsman die niets wist L,fl een monfter in de natuur worden ; da^ het k nd van den ambachtsman, in handen van de minister een goed Staatsman zou worden. In één wóórd' daar ,s geen Maatfchappij die beftaan tan jaai geen recht plaats heeft. Een man van gevoel ee voelt het onrecht, dat zijn medebroed!r in de na tmt ingedaan wordt, of het aan hem zelf ge

WitÖ8h h me2idien^ü u van "atuure gelfjic Wij hebbe allen ééoen baas , en wij werken aan eene winkel. Het huishouden is zoo /egt niet Laat het u van mij gezegd zijn : in een land daar" Vrijheid van denken. Gelijkheid in geboorte. Edel door verdienden, Broederfchap in de famenlee ving plaats heeft, daar de Regten van den Mensen" geëerbiedigd worden, tan hec nageflach we gaan. Ik zegge dit als een jongeling , d e het algemeen belang meer ter harte gaat dan zijn eigen En daa ,| mij zelf niet voortgebracht hebbe hebbe ik ditmct aan de fchaafbanfc geleerd, en pooit van mij kunnen afwerpe, welke middelen Ik nier toe in 't werk gefield hebbe ; het zatter in, en moest 'er uit: ik ben 'et wel bij de groo en

laars, die met beter weten, ja en amen kunnen

fpee-

iw^^L^t^f16 Van "e ettelijken; niet allen,

Burger.

Sluiten