Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C « )

Ken u zelf; dit ftond met guldene letteren voor de tempel van Apollo gefchreveu. in de daad, men kan zonder zelfkennis nooit een wijs man genaamd worden. Door onderzoek wordt men een Wijsgeer. In een Maatfchappij daar een Socrates is voor den ambachtsman, kan een Regent, een Vader veel goeds van zijn kinderen wachten. De Vrijheid zonder orde is losbandigheid , daar zijn veele Schrijvers,maar weinig waereld- en men* fchenkenners, of zij huichelen ; den eenvoudige man heeft zoo veel recht op de waarheid'als de groote , hoe fchranderder de menfehen zijn, hoe gelukkiger een maatfchappij is; dit is de Taal. van 't. hart, waar over geen mensch recht heeft om het uit mijn Kladboek te fcheuren. Vondej, zegt: de waarheid die is oud , dit kwam dat hij geen Gereformeerd Armiaans hart had (i).

Laat ijmand nog zoo volmaakt van deugden zijn, indien hij niet fchrander en vernuftig daar bij is, hij. zal nooit een gpede rol op de waereld fpeelen. De waereld is een Cornmedie, de beste Aöeurs die *er weinig zijn , die Lun rol het natuurlijkst fpeelen.

Eene maand in het fchool van tegenfpoede zal U verftandiger maken, als de ernltigc fchriften van Arisïoteles in zeven Jaaren, want men kan nimmer te recht over het menschlijk Kladboek redeneeren , ten zij men eerst de flagen en de beT drieglijkheid van de fortuin gevoelt heeft, ondervinding is de beste leermeester; dank zij mijn geboortefter voor mijn en mijn medebroeders, dat ik van der jeugd af menfehekunde geleert heb.

Een verftandig man oordeelt niet dat hij beter of Aimraer is, om het gevoelen dat anderen van hem hebbe, wordt U eenig onrecht gedaan? Denkt, bet is het loon van de waereld, het is maar een kleine rol die wij op de waereld fpeelen, het beste

(r) Het Despotismui over de Geest is groet in de waereld, dit heb ik oadervondea.'

Sluiten