Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C ■ )

nauwd, befluitloos, ontbloot van alle tegenwoordigheid van Geest, moet Gy dikwils dus nog uuren lang 't Slagt-offer van uwe Aandoenlykheid en de Prooy van alle de Voorwerpen van de Natuur blyven. Wat heeft U nu, bid ik U, al dat baaden eq inneemen geholpen?

Wilt gy fpoedig en in de grond geneezen zyn, lees en doe 't volgende. m

De Kwaal zit veel minder in t Lighaam als in de Ziel. Hier van, dunkt my, moest U al uw te vergeefsch tobben met Medicamenten en koud Water, reeds lang overtuigd hebben.

Maar waar beftaat die Ongefteldheid der Ziel in en in hoe verre is 'er 't Lighaam in betrokken?

Hier op antwoorde ik. Ze beftaat in eene al te fterke Verhulling, Verwarring van ... . doch laat ons 'er liever (om voor ieder verftaanbaar te blvven) langs den weg van 't eenvoudig Natuurlyk Vérftand oplosfing van zoeken. Laat ons voor al met de Ondervinding raadpleegen.

Alle Lyders (en Lyderesfen) bevinden zich s mor' trens na wel gejlaapen te hebben beter als | overige van

^"Nietfword hen door de Geneesheeren <-an alle tyden (lerker aanbevoolen als toch zorgvuldig tegen alle Driften of heevige Gemoeds-Beweegingen te waaaen

OP een ligt aandoenlyk Zenuwgejtel hebben dmzende kleine, doch in 't daaglykfche leeven^ onvermydlyke Voorvallen, dezelfde uitwerking als de fterkfte Driften, als Toorn, Haat, Liefde, Wanhoop enz erts (leks in 't begin der Aandoening eemg verfchil in de graad of flerkte der Aandoening. & Alle onwillekeurige, krampachtige, boven maate verhelde Beweegingen ontftellen, hoewel minder Jterk, de Zamenftemming van Ziel en Lighaam, zoo wel als Zwaare Stuipen.

Men rind Menfchen altyd teven bedaard, altyd volkomen meester van hen zelf, die ge ene Zenuwen, veel^ min liet aandoenlyke Zenuwen, fchynen te hebben^ . ,

Dit weinige en eenvouwige (dat door geen een.

Sluiten