Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Cs)

Geneesheer, geen één Lyder geloochend kan Vv-ol% den) vooraf hebbende laaten gaan en wel begreepea zynde zal nu, hoope ik, de volgende manier vaa Geneezing in 't algemeen minder vreemd, en aaa hen in 't byzonder die noch van Zenuwen noch van Ziel weeten, minder belachlyk voorkomen.

De Lyders of Lyderesfen dan die 'er 't flimftts aan zyn en Zy waarfchyniyk ook (ik Zegge waar* Jchyntyk, want dit heb ik geen gelegenheid gehad te beproeven) en Zy zelfs ook die aan de Zoo verfchrikiyke Vallende Ziekte onderheevig zyn t zullea zich de vyf of zes eerfte dagen (drie of viermaal daags) alleen in hunnen Kamer begeeven ; aldaar? zullen zy zich, doch in welke houding hün zal goeddunken, een kwartier-uurs ten minften, voK maakt onbeweeglyk houden } zonder evenwel noch* de Ademhaaling, noch den loop der Denkbeelden* in 't minfte te ftooren. Dit moet, als na gewoonte, onbefpeurd zyn gang gaam Deze opfchorting nu van alle vrywillige Beweeging , welke langer duurende , welhaast den Slaap verwekken zoudej zal nöoit nalaaten hun Hoofd en Zenuwen, teil minften voor eenigen tyd, weder in rust of eVenwigt te brengen. Men beproeve't flegts* Zoo zulks de eerfte of tweede keer wat moeilyk of lastig valt, men zal 'er ras aan gewoön zyn. En wat klaarder? b'eWys wil men hebben dat 'er wezenlyk onwillekeurige, ftuipachtïge, de Ziel ontftellende Beweegin* gen plaats hebben?

Die 't maar weinig (zoo men zich gèmeenlyfc uitdrukt) op de Zenuwen hebben, behoeven zich mee 't zoo eeven gemelde niet op te houden.

Maar zie hier daar 't voor Alle 't meest op aan* koomti .

Alle morgen, twee of drie Uufefi na öpgeftaafl te! zyn, doch Zy die 't ziekfte zyn ftraks op bovengemelde Rust-verwekking, zal men zich geduurende* veertien dagen, drie weeken of langer na mate men zelf ondervinden zal zulks nog nodig te hebben, alleen, een half uur ten minften langj op '-t tef A a neef

Sluiten