Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(4)

neer zetten, vertraagen, vernietigen van de te fterJee beweegbaarheid van zyn Zenuw-geftel, op 't veranderen van zyne geheele Conftitutie, zoude ik haast gezegd hebben, want daar 't komt waarlyk byna op uit, toeleggen*

En zie hier hoe Gy daar mede te werk zult gaan. Verkies U de een of andere Beezigheid , 't is 't zelfde welke, mits 't Hoofd 'er niets mede te doen hebbe: als by vOorb. boeken of iets anders van 't een eind van uw" Kamer tot 't andere te brengen; eenmeenigte kleine lynen, doch zoo gelyk en evenwydig Gy zult kunnen, te trekken: volmaakt selyke pasfen te doen; Geld of iets anders te tellen enz. Maar hier zult Gy vooral zeer nauwkeurig opletten van namenlyk alle beweegingen, zonder uitzondering, die daar by te pas zullen komen, van Armen, Beenen, van 't Hoofd, en Vooral die der Handen en Vingeren, met de grootfte langzaamheid te doen en als of gy zeer groote zwaartens te tillen, te plaatfen, te verzetten had. Nooit, eemge beweeging met drift en by rukken, maar dry vende, fleepende, zoo omtrent als wanneer men met een ftok een fchuitvan dewalduuwt. Voor al noch ophouding van den Adem noch infpanning van den Geest. De Beweegingen, die Gy doet, moeten U enkel werktuiglyk beezig houden.

Hoe meenigvuldiger Gy U nu op deze wyze geoeftend zult hebben, des te eerder zult Gy zeker lyk ceneezen zyn. Terwyl 't nogtans ieder een misfchienniet even doenlyk zoude zyn, zyne andere noodwendige Beezigheeden te dikwils aftebreeken en zekerlyk ook de aanbevoolene langzaamheid of loomheid in den daaglykfehen Omgang walglyk ja ondoenlyk zyn zoude, zoo zoud Gy, zoo dikwils Gy niet alleen zult zyn, U kunnen vergenoegen met flegts aandagtiglyk over de leevendigheid uwer Beweegingen te waaken en U ten dien einde gewennen van 'èr geene te doen als een weinig langzaam begonnen en voortgezet: eene Beteugling van te wilde Werkzaamheid, die ongemerkt en zelfs zeer Jnel ge-

Sluiten