Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 5)

fchieden kan. Valt U zulks evenwel nog lastig i bepaal U dan om alles ten minften eens zoo langzaam als gewoonlyk te doen.

Zoo Gy U nu dus geduurende veertien dagen of drie Weeken aanhoudend zult geoeffend hebben , zult Gy ook zekerlyk, door middel der nu verkreeqene Gewoonte van Bedaardheid, (de Gewoonte is cie tweede Natuur) in uw Geest een kalmte ondervinden, die, zonder U door eene al te grootekoelheid ftroef of onaangenaam te maaken, uw geheel Geftel, ten minften ten aanzien der eerfte en onverwagte indrukken en aandoeningen , veranderd zal hebben. Als dan, door eene zoo fterke beterfchap aangemoedigt, zal U 5t zorgvuldig opletten op alle uwe Beweegingen niets meer kosten, tot dat Gy eindlyk door uw Geduld alle de groote en onfchatbaare Voordeden van een geenzints ftyf, zwaarmoedig, onaangenaam, maar bedaard, zich altyd gelyk en zoo vast en onwrikbaar Geftel verkreegen zult hebben dat geen Ongeval meer, hoe groot en onvcrwagt ook, U van uwe in die gevallen zoo onontbeerlyke tegenwoordigheid van Geest zal kunnen berooven*

Maar alles is nog niet gedaan. Gy moet U voor al ook tegen *t Ongeduld uwes Geests wapenen, ik wil zeggen, tegen die Ongeduurigheid, waar door men van verlangen, brand om daar te zyn daar men niet is; iets anders te doen als 't geen men doet; fpoedig en nog fpoediger gedaan te ma?.ken; twee, drie dingen te gelyk te doen enz. Om nu ook deze verbastering uwes'Wils tegen te gaan en meester te worden, zoude 't fchynen dat Gy U flegts ook op xt verlangzaamen van uw denken en willen zoude behoeven toe te leggen. Doch wagt U daar zorgvuldig voor. Zoek nooit in wat 't ook zy uw Verftand te leiden (*), Gy zoud ras flimmer in plaats van

beter

(*) In de daad (en ik heb zulks re dikwyls ten myneii kosten ondervonden om 'er aan te kunnen twyffelen) al A 3 wal

Sluiten