Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 7 )

»l ovrige zult Gy ïlegf^ in de eerfte dagen door deze~ongeduurigheid gehinderd worden , 't minst dat Gy in de Cuur vordert zal deze verkeerde neiging van uw Geest of geheel verdwynen of gemakJvk te overmeesteren zyn.

Maar 'c gebeurt ook dikwvls, dat men onopnoudlvk door zekere Denkbeelden, zekere leevendige Voorftellingen (van wat aart ook) als vervolgt word; en dit is niet zelden 't geval by zwaarmoedige Menfchen. Om U van dezelve geheel te ontdoen, ten minften derzelver al te fterke of al te dikwvls herhaalde indrukken te verzwakken, zoo herroep ze of ftel ze U een honderd maaien .(d°c.h koel en niet te fchielyk) agter eikanderen in alle derzelver leevendigheid vóór, doch om ze itraKï daar op wederom bedaardlyk als ware 't ter zyde by U neer te zetten; door uw Geest dus ook zoo wel aan 't fpoedig laaten vaaren van dat lastig Denkbeeld als aan 't fpoedig aanneemen gewend te hebben, zult Gy deszelfs indrukken zekerlyk verminderen of vernietigen; of wel herroep U zulks op de wyze als gezegd is, maar nooit als met toevoeging van zodanige'andere Denkbeelden als in ftaat kunnen zyn.eene juist tegengeftelde Werking te dóen, doch altyd met omftandighcden, leevendig en als in een Schildery, niet fiegts met enkele klanken of woorden. Ü!y .

Zie daar op wat wyze Gy U van deze veïtchnklyke Kwaaien zelf zult kunnen geneezen. Ik behoef, denk ik niet, te waarfchouwen, dat Gy l , en geduurende de Gcneezing en naderhand, voor alle overmaat, 't zy in de Driften , 'txy in deSpyzen of Dranken , zorgvuldig wagten moet. _ Gy zoud wel ras zelf ondervinden hoe zeer dit Uin t verkrygen van 't waare cvenwigt van Wil en Werking agter uit zoude zetten. Was U nu de Maag of't Ingewand verzwakt, of deeden 'er zich .Verftoppingen op , fpreek 'er uw Geneesheer over, maar verlaat daarom de Cuur van Bedaardheid niet. De Geneesmiddelen zullen 'er in tegendeel, als A 4 in'm"'

Sluiten