Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 15 )

voorb. Piftool-kogeltjes in dunne blikke Buisje» beflooten) op 't Kruid deed, men 'er de grootfte uitwerking op 250 a 300 pasfen van zien zoude. Neemt men wyders in aanmerking, Dat de drie Man die 'er by nodig zyn noch Sol* daaten, noch Konftapels behoeven te zyn;

Dat men deze Orgels in Battery zal kunnen ge-' bruiken of 't Stukken waren; dat ze vooral in belegerde Plaatfen, en om den Overtocht van een Rivier te betwisten, van veel dienst zyn zouden; dat ze gemakiyk te maaken en met weinig kosten onderhouden kunnen worden enz. enz.

Zoo men dit alles nu te zamen neemt zal men;, denk ik, niet onkennenkunnen dat deze Machines, ten uiterften gevaarlyk en bygevolg ten uiterften nuttig in den Oorlog zyn zouden. Men moet 'er dan zoo veel byéén zien te krygen als men kan en ze by honderden hebben. Mén zal 'er zich zekerlyk zeer wel by bevinden, en ik zal verrukt zyn indien 'er de uitwerking van aan myne verwagting beantwoord.

Zie daar dan eenige eenvoudige middelen om, onder 's Hemels Zegen, den Oorlog ten minften zesmaal bloediger te maaken , maar — ■— waarom toch den Oorlog? lieve God! waarom toch den Oorlog? Zoo veele duizende Menfchen vermoord of verminkt! zoo veele Weduwen en Weezen in deelende en droefheid gedompeld! zoo veele Huisgezinnen tot den bedelzak gebragt! zoo veele Steden van de Overwonnene en meest altyd ook van den Overwinnaar geplunderd, vernield, in dei? asch gelegd! de Negotie, de Landbouw, de Kunften en Weetenfchappen vernietigd of Jaaren lang kwynende! 'tVolk, 't arme Volk, zonder arbeid, aonder brood en nogthans met nieuwe lasten geplaagd . . . nog eens waarom? waar toe dat alles? tot wat einde toch haaien wy ons alle deze verfchriklyke rampen op den hals? of zoude misfehien die Geesfel van 't Menschdom ons zonder ons toedoen op 't lyf vallen als de Pest, als eec Storm i als

eene

Sluiten