Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Laaten wy ons dan alle tot deze gïootflej reent* vaardigde, nuttigde aller Ondernecmingen vereenieen Laat 'er uit aller monden, geheel Europa dóór, als fiegts één Stem opgaan, en verwaardig ons ó gy fchnonfte helft van 't Menschlyk Geflacht, Gy aan wie den Oorlog zo veel traanen ert lammeren kost, verwaardig ons uwe .Stemmen by de onze te voegen. Algemeene altydduurendk Vrede, geen Oorlog meer in der Eedwig-

K En'vrees niet dat men U geeri gehoor geeVerï zoude, alles is 'er meer als ooit na geknikt C 'Vs Hoe' geheel eene Natie zou vraagen om nooit meer door den Oorlog ellendig en arm gemaakt tö worden, én men zou durven weigeren 't geen fiegts aan haar ftaat zich ieder oogenbliki ten koste van die 'er zich zouden durven tegen verzetten% te ver* fchaffen. Maar de Roem, de Welvaart, de zeker* tièid van den Staat .... Schoonklinkende woor« den, doch daar men niémand meer mede bedriegea kan. De zekerheid van den Staat ? maar denken dan alle onze Nabuuren niet juist zoo als wy? Weest gerust, ze zullen ons zoo min den Oorlog aandöeU

(*) In de daad de tydëfj» de Menfchen, de Regeeiirij»en zelf, mits ze maar eenige zekerheid hadden dat die groots Veranderingen vreedzaam volvoerd zouden worden, alles veree^ nied zich om moogiyk, doenlyk, zeer doenlyk te maaken »t geen ten tydë van den Abt van Sr. Pierke, ja zelfs teh tyde dat Roussëau zyne Aanmerkingen over dat Werk; fehreef, niet doenlyk was. Wat nu deze Aanmerkïngeö van Rousseau betreft, Zy, die zich wat juister Denkbeelden van al 't geen \ fluiten eéner Eeuwigduurende A!g@-< ineene Vrede aangaat, verkrygen zouden willen 4 kunnerj iiiet beter doen als dezelve daar over raad te pleegen. lis voor tny heb vooral de plaats, daar Hy zegt hoe men op allerhande wyzen den goeden Abtt om dat Hy zich ve?» bééldde met een Boek den Oorlog te zullen uuroeijen, ba* lachlyk zogt te maaken j niet ongemerkt iaaten vooröjrf

Sluiten