Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(IP)

ueeicen .... Hoe veel millioenen tot verligring van 't arme Volk en vermindering der Staats-lchulden, en zulks zelfs na aftrek van de edelmoedigftë Schaadelodsftellingert en Pennoenen, üitgefpaard! (*). Maar dit is 't nog niet al. 't Ministerie nu geen ander (±) belang ais dat der geheele Natie hunnen'

(*) Want men zoude met geen Onrechtvaardigheden beginnen moeten, vooral ala men met een« oprechte Vaderlandsliefde tot die groote Verbetering medewerkte.

(f) Z e daar vooral waar door de Vrykeid övëra! zoude gebaren worden. Ban uit welke Regeeringsvorm hoegeiuami de noodzadklykheid, van de eerie zyde, om zich Afhangelingen te kooptn, en de moaglyklieid, aan de andere zyda. van zich te kunnen verkoopen of verhuuren (twee onvermydlyke Rsrnpen, zoo lang'er Oorlog en AUiaïitien zyn zullen) en van dat oogenblik af zal die Rsgeering al merkIvK verbeterd zyn; immers, daar niemaod zonder titozickè ban eènig voordeel onrechtvaardig of laag zoude willen zyn , zouden wel eindlyk een» de Koningen Cn eerlyke Liedeii ergens toe beginnen te deugen.

Mrar 't verfchriklyke Despotismus, zal men zeggeni maar de nog haatelyker Ariftocratie .... 5 gewis die moeten en zullen beide in Europa vernietigd wordenA Doch laat 't niet door Maal en vuur, niet door ftrooraea bloeds, niet door fchrik en verwoesting, maar door dé ónweerftaanbaarè kragc van 't Gezond Verflahd, de Vorsten eirrdlyk zoo wel als de Volken verlicht hebbende, gefchiedën. Niet dat ik de zaak der Koningen bepleiter! zoude willén. Ik weet, en wie weet niet, dat zy 'i zyn die, door hünne dwaaze eergierigheid en hoogmoed j zedert Eeuwen der Menschlykheid de grootfte Onheilen be~ rokkend hebben. Zekerlyk ook zoude men ze wel ont. beeren kunnen. Zagen ze nogtbans eens recht in (en zy zullen dit doen) waar dat hunne wezenlyke Grootheid erf belangens fn beftaan, verwyderden ze vrywillig van zicti die middelen van den Önlog te voeren, welke ook ten allen tyden middelen tot Onderdrukking geweest zyn,- wat fterker bewys zoude men dan verder begeeren kunnen* dat 't welzyn hunner Önderdaanen (Oideriaanen! moge dit baatlyk woord hier voor 't laatst gefchreeven ftaan en uitB 1 Ms

Sluiten