Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 26 )

0e de Schepfelen, welken Hy met Reien begiftigen wilde, zóó volmaakt en zóó gelukkig, als Hy ze maaken konde, gefchaapen had, zoude Hy zekerlyk al wat mooglyk was ten hunnen beste gedaan hebben .... maar die Wezens zouden de een volmaakt gelyk aan den anderen geweest zyn, 'er zouden dus maar één foort van VVezens beftaan hebben (7), en zyne Wysheid, Magt en Goedheid waren, ten minften ten hunnen opzichte, werkloos gebleeven. Ze zyn dan, de een volmaakter als de 'andere, ieder nogchans in 't byzondere volmaakt en met zekere maate van geluk bedeeld, gefchaapen. Terwyl 't evenwel niet mooglyk was , dat vrye (8) en niet geheel volmaakte Wezens beftendig zonder daalen op den trap van de aan hun by derzelver Schepping te beurt gevallene volkomenheid, al ware 't fiegts ten aanzien van de volheid van al dat ze Godè fchuldig waren en Hem toebrengen ■konden, bleeven; vermits deze Wezens bygevolg, buiten hunnen fchuld, al was 't maar geduurende eenige oogenblikken , en zulks uit kragt van hunne Drganifatie, hun nogthans van God medegedeeld, verbasteren, onvolmaakter worden zouden moeten

zoo wierd ook hier in door de Godlyke

Wysheid en Goedheid voorzien. God gaf hen naamenlyk 't vermogen om de door Hem aan hun gefchonkene volkomenheid nog door hen zelf te kunnen vermeerderen, en dus zoo wel beter als Jlimmer te kunnen worden (9).

Maar de Ziel in den nieuwen Loopbaan, dien de dood des Lighaams haar opent, treedende, kan niet meer juist zoo zyn als ze was by haare intreede in 't Lighaam, haare Vereeniging met het Lighaam moest haar immers niet onnut geweest zyn. Zy moet dus de Veranderingen, die zy ondergaan heeft, kunnen be-.vaaren en behouden. Geheel anders zal dus de volgende wyze van beftaan van eene Ziel zyn, die in de nog onvolmaakte Vrucht geene andere gewaarwording gehad heeft als dat van eene manier van Zyn verfchillende van deszelfs voorgaan-

Sluiten