Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( aft >

iiad (15) , en op dat ze des te klaarder- bezefFeq, zouden dat ze zich vooral op 't volmaaken dezer Jaatfte Vermogens toeleggen moesten, verbond Hy aan 't opvolgen of tegengaan van. 't geen deze geheime ingeevingen hun aanwyzen zouden, opgenbliklyke be'ooniiigen, of oogenbliklyke ftraffcn. Na veel overdenkens de Waarheid gevonden te nebben , ten kosten van derzelver eigen genoegen rechtvaardig geweest te zyn, moest den Zielen, en deze laatfte o.verwinningep vooral, eene Zaligheid doen fmaaJcen., daar geen lighaamlyk genot in vergelyking mede komen kon, 't Berouw moest hen daar en telgen ter waarfchouwing dienen, dat ze door te veel overhaasting tegen 't Gezond. Verftand of 't licht: der Reden gehandeld hadden; de Wroeging, de jotterende Wroeging moest ze daadlyk ftraffen zoo ze opzettelyk 't geen ze wisten dat ze of Gode of hen zelf of hunnen Naasten fchuldig waren en hen door hun Geweeten aangeduid was verkrachtten (16),: Zie daar dan waar op 't verkrygen van een volgend grooter en fteeds nog aanwasfend Geluk gegrond zal zyn. Vermits nu alle Zielen hunne zedeiyke Vermogens niet even veel volmaaken kunnen (17),, zoo zullen ook derzelver opvolgende manieren van beftaan zoo v-erfcheiden zyn als derzelver manieren van beftaan ten aanzien hunner meer of minder volmaakt gewordene verftandelyke Vermogens hier na verjeheiden zyn zullen (18).

Maar zal deze t'zamenvoeging van Zielen met Lighaamen altoos duuren? zaL't Menjchelyk GeUacht altoos beftaan?-

Het zal zekerlyk, voor dat Gods oogmerken met 't Menschdom vervuld zullen zyn, niet ophouden te beftaan.

Miar zoo de Menfchen , na verloop van Eeuwen (19), eindlyk zoo wys wierden, hunnen wil zot gelouterd hadden (20) dat 't hun even onmoog]yk was geworden tegen 't geen zy eens erkend hadden Goed en, Rechtvaardig te zyn te handelen,

als

Sluiten