Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 30 )

ken, beloofde Hy eene oneindige Zaligheid; ter-/ rryl echter geen Menschlyke Ziel dcor zich zelf ' zuiver genoeg worden kan om tot de hoogst-zalige Gemeenfchap van een volmaakt heilige God toegeiaaten te worden; zoo verzekerde Hy ons, dat (tot loon van ter liefde voor ons (27) de Hemelfchc Gelukzaligheid verlaaten te hebben) God aan Hem de magt verleend had van ze zoo vlekloos, zoo heilig ie maaken (28) als nodig was om te kunnen komen daar Hy zelf zyn zoude (29).

Aan hen daar en tegen, die van deze groote en edele drangredenen tot een geduurige betering vatt willen en doen geen gebruik zouden hebben willen maaken (30), kondigde Hy een toekomende aan daar zy zeer ongelukkig in zouden zyn, in vergelyJdng (31) naamenlyk met dé groote Zaligheid der Rechtvaardigen.

Jezus verliet deze Aarde;

Zyn Leer verfpreide zich aan alle kanten én maakte ongelooflyken opgang, en zulks fchoon 't fiegts gemeene en ongeleerde Lieden waren die ze preekten, fchoon 'er alleen 't welzyn der Ziel mede bedoeld wordende de bedorvene Volkeren van dien tyd van hunne wellustige Zeden moesten afzien , fchoon men 'er zich met alle Politique en Militaire Magt tegen aankantte', fchoon deszelfs Belyders niet anders als Vreemdelingfchap, Ballingfchap of eenen wreeden Dood te wagten hadden (32).

Die Leer, zoo wel als dc oüde Leer der Jooden^ wierd fchriftelyk bewaard.

Het waren Menfchen die deze Schriften t'zamenftelden, heilige Mannen, welonderricht, zoo als zé zelf zeggen, en vol van de groote Zaaken die ze gezien of gehoord hadden, waar door dan ook deze Schriften zoodanig ingericht zyn , dat ze zoo min onwederftaanlyk overtuigende (33} als wegens derzelver inhoud en ftyl verwerplyk zyn (34).

Deze Schriften zyn tot ons in derzelver oirfprong- , lyke zuiverheid gekomen (35)-

Be-

Sluiten