Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 5x )

Beantwoordt 't gebruik dat men van deze Schrit» ten maakt aan de Oogmerken van God? (36).

N o o T E

(1) Het Natuurlyk en Zedelyk Kwaad, de noodzaakiykheid, de weinig algemeenheid, de geringe uitwerking der Openbaaring, die Openbaaring zeil , de Leerllukken die men uit de Openbaaring afleidt , , . hoe veel deugdzaame en verftandige Menfchen zyn 'er niet die, hoe gaarne zy ook eenen Redelyken Godsdienst hadden,- dit alles echter met het Gezond Verftand niet overéén weetende te brengen , hun leven in geduurig twyffelen, aanneemen en verwerpen doorbrengen! mogten ze in de weinige regelen, die ik aan dat gewichtig Voorwerp hier toewyden kan, door 'nieuwe gronden van beWys alle hunne twyfFelingen opgelost of ophslsaax vinden: en mogt ook 't eenvoudig Gezond Mtr.fchenVerftand op de vrywillige Verblinding zegepraaleri van de zulke, die 't licht der Rede dat hun Godgaf, aan de Dwaalingen en Droomen van Menfchen zoo als ze zelf zyn, zonder onderzoek, opofferen.

(2) "Wy kunnen een fteen beletten of niet beletten te vallen; wy kunnen ons heden of morgen van yt leven berooven : maar wy kunnen dc zwaartekragt der Lighaamen niet vernietigen, wy kunnen ons niet beletten te fterven.

(3) Dit was Gods Wil, want 't gebeurt onfeilbaar. Maar wat is toch de Ziel en wat was ze vóór haare Vereeniging met het Lighaam? ik weet het niet. Indien ik echter dus redeneerde: ,, Alle Ligiy haamen zyn bezwangerd, zyn vol van Vuur; „ uit de Stéen die men flaat, uit 't Hout dat

men wryft . uit 't dieriyk Lighaam dac men ,, elecfrifeèrt fpringt 't Vuur van alle kanten uit; „ geef andere oppervlaktens aan die Lighaamen, „ verander die oppervlaktens zoo dikwyls gy zult

„ wil-

Sluiten