Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 39 )

v verzamelen niet alleen van de jlerkfle drangredenen die ons toe Deugd en Godsdienst kunnen aanfpooren maar vooral ook door derzelver geduunge Herinnering en oogenbliklyke toepasfing zoo dra wy mnerlvk gewaarfchouwd worden op onze hoede te zyn. Wilt Gy beter en gelukkiger worden maak daar ujve eerfte en voornaamfte Studie van. Alle Weetenfehapperj zyn ydelheid by deze.

f21) Een half douzyn nieuwe Denkbeelden kunnen algemeen verfpreid (algemeen verfpreid!) door de kralt der Waarheid en het tastbaare van derzelver nuttigheid dat Mirakel te weeg brengen. Leefde 'er ergens 6én Volk met de vrede van een oprecht en zuiver Christendom, ?t genot van alle de aange, naamheden der Gezelligheid, der Konften en der Weetenfchappen vereenigende, welhaast zouden alle de andere , daar 't Geluk zich immers als t Vuur aan al 't omringende mededeelt, een diergeIvk Geluk ook genieten willen en eindh k ook genieten. De fiegtfte Mensch zou goed moeten worden gelyk de andere en alle Menfchen zouden, de een vroeger de andere laater , eindlyk hun waarachtig perfoonlyk Voordeel leeren kennen en behartigen: men werke fiegts op 't Verftand. Voor Denkbeelden zyn wy van Heidenen of Jooden Christenen geworden ; door Denkbeelden zullen wy van Slaaven Vry worden; en zoo kunnen wy ook, wil- . len wy fiegts, van losfe, onverftandige, onge ukkige Schepfelen, door Denkbeelden, wyze, gelukkir

ge Menfchen worden.

(22) Want zulks zoude noch met zyne Wysheid noch met zyn Onveranderlykheid overéénkomen. Ly welke gelegenheid ik niet nalaaten kan te doen opmerken , dat 't geen men gemeenlyk de Genade noemt in den zin, die men 'er meest aan hecht, niet beftaat of beftaan kan. Hoe! de Wyze, de Onveranderlyke, de Heilige Schepper van Hemel en Aarde heeft U, zegt Gy, (de Bonzes en ïaC 4 qua-s

Sluiten