Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 40 )

gufs-'b zeggen *t ook) door eene onmiddelhaare Werking verlicht s geheiligd, herboren, heeft in U, Aardworm., gewoond, en ik zie U, U den zelfden dag of een uur naderhand aan de grootfte ondeugden, ten minften aan Achterklap, Nyd, Haat en Vervolgzucht, oyergeeven. —Al wat wy hebben, 't }s Gods Gpedheids Gods Genade die 't ons geschonken heeft; en die Genade kunnen wy zekerlyk nooit genoeg erkennen. Al wat wy van Hem iri suis volgend Beftaan te wagten hebben, Hy zal 't «ons insgelyks uit Genade fchenken, en g'ewislyk Smaakt de Ziel, die zich met deze groote en troostlyke Waarheden vol vertrouwen bezig houdt, eeïie Zaligheid die geen.e andere Overdenking haar Sgeeven kans eene Zaligheid, die God zelf met die verhevene Overdenkingen paarde, zoo als Hy ze fchoon in veel minder maate met de oeffening der X)eugd gepaard had: maar dat Gevoel, verre van eene onmiddelyke inblaazing of mededeelmg (zoo als 3nen voorgeeft) te zyn, kan ieder Mensch, moest ieder Mensch, door zich in diergelyk eene verhevene ftaat van Befpiegeling, Aanbidding, Vertrouwen en Liefde te ftellen, kunnen verwekken: een ftaat of toeftand ven Ziel daar zekerlyk ons geen Ondeugd, zoo lang wy ons in die geflalte bevinden, jiaderen kan. Ik ontken echter niet, dat God famtyds niet voor groote Oogmerken en fiegts voor een zer jkeren tyd onmiddelyk op de Vermogens van eenige weinige Menfchen kunne gewerkt hebben: maar 't Was noch Petrus noch Paulus die 't Mirakel deed, *t was God.

(23) Op wat wyze is hier de plaats niet te onderzoeken. De Zaak, hoe buitengewoon ook, is oru twyffelbaar gebeurd. Dit zv ons genoeg: laaten wy ons enkel dan daadzaaken, die in geen twyffel getrokken kunnen worden, houden, men heeft lang genoeg over de rest getwist.

(24) Verbeeld U hier een. Egyptenaar, alle dq

Sluiten