Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat 't geeri wy omtrent derzelver fcbaadëlykhfeid aan te merken hebben , daarom minder waar zoude zyn.

(3ö) Neen zekerlyk niet: want hoe zeer Wy dwaal en boos moesten kunnen zyn, kuit Gód nogthans nies anders willen als Orde, Eendracht en Liefde. En roepen zulks ook niet 't Gezond Verfland en de Ondervinding van zoo veele Eeuwen, aan die 't fiegts hooren willen; met luider ftemme toe. Om dit nu te bewyzen ; . . . maar ik zoude een Boek moeten fchryven. Eene Vraag maar:

Zoo ik na de infpraak myner Rede en volgens 't Onderwys dezer Boeken in één éénig volmaakt God, Schepper en weldaadige Vader van al wat is„ geloove;

Zoo ik geloove, dat ik na dit Leven tot de Hoogste Gelukzaligheid niet gcraaken kgn dan daar toe bilvaam gemaakt wordende door den Zaligmaaker , 't zy dan dat deze HeiligMaaking my gena-* diglyk geworde van wegens myn Geloof aan zyne Leere en Getrouwheid om dezelve na te heven, 't zy fiegts' van wegens myn oprecht berouw en onwankelbaare Voorneemens van Beterfchap, al ware 't dat eene onvcrwagte of fpoedige Dood my 'er de uitvoering van belette:

Zoo ik met alle myne Vermogens na de Voor* fchriften van die Leer, van die zoo verhevene , voor myne Rede en 't tegenwoordig en toekomend beftaan myner Ziele zoo juist berekende, de betrekkingen tusfchen de Schepper en 't redelyke Schepfel zoo klaar aanwyzende Leer, myn Levert en Daaden zoekein te richten .... ben ik dan, antwoord Leeraaren van alle Gezindheden, ben ik dan Christen genoeg of niet? eischte J. C.zelf wel meer ?

Wat verfcheelen óns dan verder uwe Leerftêlzels en Leerftukken? de eerfte Christenen, de Christe* nen die ten tyde van Jezus of kort daar na leefden j wisten daar hoegenaamd niets van en Wierden toch

Sluiten