Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C46)

jtAtic, en wierden zoo veel te eer zalig had ik' haast, gezegd, van wegens hunne gelukkige onkunde van die hoogmoedige (zoogenaamde) Godgeleerdheid^ daar wy alle onze twyffelingen, alle onze rampen aan verfchuldigd zyn. Maar bewyst ons dan wat 't al of niet gelooven eri aanneemen van uwe onbegryplyke en dikwyls regelrecht ftrydige Stellingen over de Drieéénheid, de Predestinatie en andere Stukken, daar zoo veel bloeds voor geftort is en nog zoo veel tweedracht door heerschti tot onze 'zedelyke Volmaaking (die toch wel ongetwyffeld 't oogmerk van de Openbaaring is) toebrengen kan; Immers niets hoegenaamd. Nög eens Wat hebben ttry 'er dan mede te doen?

O myne waarde Tydgenooteh, zoo dit alles Zuivere, eenvouwige waarheid is, zoo Gy 'er van overtuigd zyt j en dit moet Gy vooral zoeken te zyn, welaan dan , haasten wy ons om ook deze fchandelyke kluisters te verbreeken , dok dezen Roem aan 't Nageflacht te ontwringen; Laat ons dan tot het onbeneveld gebruik onzer eigen Redè wederkeeren. Laat ons alle onnutte Spitsvondigheden, alle Leerftêlzels boven ons begrip voof eeuwig uit ons geheugen verbannen. Laat ons daar en tegen de Hoofd-Waarheden (om welker algemeenef uitbreiding de Schrift alleen gefchreevcn is) zoo veel te meer Overdenken* Laat ons den Bybel .nooit als in dien Geest leezen en 't geen voor ons niet gefchreeven was of nuttig zyn kan gerust zonder onderzoek aan zyn plaats laaten*

Laat ons God met alle de Vermogens onzer Ziele beminnen; laaten onze harten door de gedüurigé overdenking zyner Almagt, zyner Wysheid^ zyïier Goedheid onophoudlyk met eerbied, liefde en Vertrouvven vervuld Zyn. Laat ons leeven om den een den anderen gelukkiger te maaken, leeven zoo als Hy vvil dat wy na 't voorbeeld van Christus leeven zouden. Laat ons ten dien einde, en met heden nog te beginnen, onzen Naasten als ons zeiven trachten lief te hebben en zyne ondeugden t

zyne

Sluiten