Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(41 )

zyne fouten, ja zelfs zyne geringere Onvolmaakt, heden over 't hoofd zien* Hoe meermaalen wy hier in over onzen Hoogmoed , Haat of Wraakzucht gezegepraald zullen hebben, hoe meer wy in volmaaktheid toeneemen zullen. Laat ons dan nimmer deze gelegenheden, wat ons ook 't verzaaken onzer Driften kosten moge, laaten voorbygaan. Alle de Koningen der Aarde te zamen kunnen ons zoo" hoog niet verheffen als wy ons zelve hier door verheffen kunnen: en . . . wat heerlyke belooning hier namaals!

Bedienaars van de Godsdienst, van Ü, van IJ alken hangt 't Geluk van 't Menschdom af! Gy.r kunt 'er meer als Koningen en Vorsten nuttig, wel< daadig Voor zyn. Maar .... keert in uw ÓnderWys, zoo wel als in uwe Zeden, tot de aloude eenvouwigheid der eerfte Kerk te rug. Stelt ons den Godsdienst voortaan zoo eenvouwig, verftaanbaar^ beminlyk vóór als Gy hem verward, ongeloofiyk, onnut, fchaadelyk zelfgemaakt had. Durft uwen Toehoor deren leeren hoe een wys en maatig genot van alle Aardfche Vermaaken met de oprechtfte Godsvrucht beftaan kan. Beveelt hun onophoudïyk, als 't eenigfte middel om gelukkig te zyn, dé liefde tot God en hunnen Medemensen aan. Bewyst hun op allerhande wyzen en door allerhande toepasfelyke Voorbeelden dat 't kwaad doen Dwaasheid en Schaade is, en dat eigenlyk niemand zyn perfoonlyk, zoo tydlyk als aanrfaande, welzyn beter kent en behartigt als hy die godvreezend en deugdzaam is. Schildert hun dikwyls ons aller Geluk, indien ieder onzer zich bevlytigde om goed en beter te worden, af. Boezemt hun en voor zich zelve en voor hunnen Medemensch dien eerbied in , die van Gode afkomftig en eeuwig zullende duuren Wezens toekomt. Beftrydt alle hunne vooroordeelen; beneemt hun vooral alle valfche Denkbeelden van de Godheid.

Vervul hunne harten, niet met de laage Vreeze voor.een. wreed en wraakgierig God, (dit immers

ge-

Sluiten