Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 48 >

gelooft' geen verftahdig Mensch niét waare overtuiging) maar met de vruchtbaare Vreeze van zyner reeds bekomene en beloofde Weldaaden en Genade minder onwaardig te worden. Brengt hun dikwyls deze Weldaaden inrekening, doet hün Gods Goedheid overal in zien en erkennen; maakt 'er, en Gy zult 'er de gelukkigile gevolgen van zien ; dankbaare, tederbeminnende Kinderen, geen, hunnen ftraffèn Meester met-tegenzin en weerwil gehoorzaamende, Slaaven van. Troost hun in hunne beproevingen van Smarte of Ongeluk met de groote Waarde die 'er hunne Zielen, zoo zy 'er met eene Waare Christelyke onderwerping over triumpheeren, door verkrygen zullen* Vermaan hun van de Heilige Schriften nooit te leezen als met het voorneemen van 'er beter door te Worden en liever, al wat 'er hun onbegvyplyk in Voorkomen mögt, zon-i der verder onderzoek te laaten vaaren, als ooit iets met Gods Volmaaktheden Of hunne Rede flrydende voor waarheid aan te neemen; vooral verfchaf hun door uwe Zeden en deugdzaamen Wandel 't beste bewys van uwe eigen Overtuiging, de beste Voor^ beelden ter navolging*

Sluiten