Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 7 )

wil volmaaken, wet de grootfle vlyt te gefchieden; dewyl de invloed van aeeze weetenl'chap op de overige vakken der Wiskunde groot en onöntbeerlyk is. Veele Schryvers, bekoord door het nuttige en fchoone deezer weetenichap, plaatfen haar als eerde in rang onder de weetenfchappen, en noemen haar het toppunt der menschlyke kennis. Zy verfchafte aan de Arabifcbe Poëten het onderwerp van hunne dichtftulcken, m welke zy op eene wonderlyke wyze deeze weetenfchap inet hunne zangen verëerden. De boekverzameling van Bodley bezit verfcheidene handlcnnrten hier over handelende; in het byzonder eene verzameling van Ibn Jasmin, waarvan de Titel de Scie»' lid Algebra is. ■■% „i. u

Vo'gèns eene aanmerking van een' beroemd Wiskundige C*; laaten wy de eerfle begivjdtn der Algebra voor de Meetkunst gaan.

Afdeblinc. I. De eerde gronden der Algebra.

X. Van den sart en de hoedanigheden der grootheden in het algemeen.

a. Verklaaring der tekens.

3, Van de vier enkelvoudige rekenings-wyzen met

letters: Additio, Subtlractio, Multiplicatio en Divifio.

4, De gebrokens met letters.

5, Van de Magten of Potentjen.

a. Over de uittrekking der wortels, als quadraat en Cubicq.

b. Van de Irrationale grootheden.

A 4 H'

(*) D'Akmhttt.

Sluiten