Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C u )

TRIGONOMETRIE PLANA

O F

PLATTE DRIEHOEKSMEETING

£ N

WERKDAADIGE MEETKUNST.

D e groote nuttigheid van dit vak in het dagelyk-

fche leven, als waardoor men ieder het zyne geeft, bekend onder den naam van Landmeetkunde; de afftand van plaatfen, hoewel ongenaakbaar, te berekenen en haarsn Hand ten opzigte van derzelver gelegenheid tot andere plaatfen of voorwerpen op het papier te bepaalen en aftetekenen; de breedte van Rivieren en groote wateren, derzelver loop, als mede van Bosfchcn in Kaart te brengen; eindelyk van geheele terreinen, waardoor men in ftoat gefield wordt onze kennis van de gefteldbeid der audere Landen te vermeerderen, tot eene aangenaame uitfpani-ing of uit noodzaaklykheid, het zy als Reiziger, Krygsman of Zeeman, en wel byzonder deeze laatfte , orh op ju ste Trigonometrifche gronden de gefield heid van een Kuft, Baai enz. te bepaalen, of zynen aftland daar van te berekenen, ten opzigte van derzelver ligging; de verheid welke hy met zyn fchip moet afleggen; de koers-hoek, welke hy moer houden enz. ; De invloed eindelyk , dien deeze weetenfchap op de Autonomie, Mechanica enz. heeft, om uitdrukkingen, van welke zy alleen de bron is, in deeze laatstgenoemde weet?nfchappen te gebruiken, om door haar behulp zoodanige uitdrukkingen te erlangen, welke gemiklyker en tot de uitwerking dienftiger zyn, ~—. Van welk eene aangelegenheid is dan niet haare beoefening? Deeze vraag durven wy geruft aan den Leezer ter verdere uitbreiding overlaaten.

Af-

Sluiten