Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 14 )

GEOMETRIE SUBLIMIOR

KEGELSNEDEN" en KROMME LYNEN.

2f edert dat men de hoogere Wiskunde met aandacht hettt gadegeflagen en groote Mannen hun vernuft hebben gdcherpt om derzelver kennis uit te breiden, heeft men, door derzelver toepasfing op de gemengde Wiskunde, de onbegrypeïykde vorderingen gemaakt en groote waarheden ontdekt. Iemand zicb voor een wiskundige uitgeevende, en zich op dit vak en het gene hier aan volgt niet hebbende toegelegd, kan niet verder, het zy met eerbied gezegd, aangemerkt worden dan eeifte begnifelen te weeten; vindende zich daar en boven verdoken van die uitneemende vorderingen en kennis, welke men door haar bezit. Daar nu de hoogere Meetfcund over alle de eigenfch >ppen der kromme lynen in het algemeen handelt, bellaat de kennis der kegelfneden niet het geringst gedeelte, en mag gezegd worden de ziel der hoogere Meetkunst te zyn; zoo als de la Hire zich uitdrukt: dat alles, wat in de wiskundige zaaken uitmuntend en verheven is, uit de eigenfchappen der kegelfneden wordt afgeleid. Hoe onontbeerlyk is zy niet in de Sterrekunde? Door de kennis der Ellips verfcbaft zy ons de weetenfchap van de loopkringen van het planeetgedel, de Parabel in de Ar« tillerykuude enz,

Afdeeling.

I. Van de Parabola, Ellipfis, en Hypsrlola»

II. Over de eigenfchappen van byzoudere krommen, f. In het algemeen.

a. In het byzonder.

Over

op over de

Sluiten