Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Over de Differentiaal en Integraal rekeningen*

ï^oemt ieder eeuw op de voortbrenging van groore mannen, — verheft men de achtingwaard ie de onder de Ouden rot het hoogde toppunt onzer verbeelding, bewonderen wy hunne werken, Haan wy dikwyls opgewogen wegens de fchranderheid van hun vernuft? Oeene mindere achting, geene mindere bewondering verdienen ISewton en Leibnits door de ontdekkioe van de hier bovengefteirie rekeningen. Door deeze ontdekking zyn de gewigngde, nuttigde en grootde vordelingen in het ryk der Wiskunde gemaakt- wa*r door de Wiskunst eene gebeele ander&'gedaante h-eft gekreegen, haare takken zoo zeer vermenigvuldigd zooveel verder wm uitgebreid, dat de kennis van dee' ze rekeningen, voor een wiskunftenaaf, niet alleen van gelyke noodzaaklykheid als de grondbeginftlen van Euclides is geworden; maar dat de verdienden der wiskundenaaren, en van hunne fchrifren, hedendapo-sc|, kv veelen mt de verhevenheid der handelwyze, daar zv zich m hunne fchriften van bedienen , kunnen afgemeeten worden. In veele gefchrifteu wordt deeze weeten fchap niet op eene drikte wyze behandeld; doch federt dat men dezelve uit de leer der Limieten heeft afgeleld, bouwt men hier op met de juiste nauwkeurigheid. Ik zoude in navolging van Ceu/ln in byzorderheden kunnen gaan; doch oordeelende" zulks hier njeti te doen en daar de Framche taal zoo algemeen bekend s wyze ik hen, die hunnen weetlust willen voldoen tot de Discours preliminaire van gemelden Cou/in. te vinden voor zyne uitmuntende verhandeling over de Differenti aal en Integraal rekeningen, te Parys 1796, a deelen 111 4W, uitgekomen, of tot de Encyclopedie onder hec woord Lmite, De Melanges van d'Alembert, 5de deel S. if, fur les Principes Metaphyfiques dn calcul infinité/mal,! en S. / Huilier, principiorum Cakuli Diff. et integralis etc. Tulingx 1795,.

& r-

Sluiten