Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 17 )

7. Over het integreeren van differentiaal funftien j waarin twee of meer veranderiyke grootheden voorkomen.

8. Over bet integreeren der differentiaalen van hoogêre ordens.

III. Over de leerwys der Variations,

MECHANICA

WERKTUIGKUNDE of BEWEEGKUNDE.

\r\^anneer de Mechanica niet meerder dm de kennis der werktuigen afhandelde, vclgens de betekenis van het woord, verdiende zy dan nog wegens ha-^re noodzaaklykheid en nuttigheid onze aandacht en be« oefening. ——— Het werkdaadige is zekerlyk da gedeelte, het welk tot nut der M.satfchappy, tot bevordering van het gemak en begunlhging der voordeden van de famenleving der Menfchen verftrekt: wam wat nuttigheid heeft de Maatfchappy van de befte uitvindingen der befchouwing te wagten, als ze niet werkftellig worden gemaakt? wat kan het baaten, datgrondregelen van kunften op de onveranderlyke wetten der Natuur, den grondflag' van alle haare werkingen, ge« grondveft zyn, als zy in de uitvoering der Kunffets verwaarloosd worden ? wat helpen de heilzaamfte voorfchriften der befchouwing, fchoon derzelver deugdzaam» heid op de wiskunftigfte wyze beweezen isy als ze niet begreepen worden van die gene, die ze moeten gebruiken, en daarom of kwaalyk of geheel niet ter uitvoer worden gebragt ? Alle echte, zuivere en welB ge^

o ff

Sluiten