Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 19 )

deeze of gene opzigten aan haare wetten— Elke be«5 weeging bevat in zich het denkbeeld van doorgeloopene ruimte; van tyd , die daartoe befteed is; en van fnelheid die uit vergelyking van beiden met elkander gebooren worden. Zy leidt ons op door haare kunde tot de Hemelfche lichaamen. — De Beweegkunde verfchafte ons den regel, naar welken zich de Planeeten in haare kringen bepaalen, naamlyk door de bekende wet van Gravitatie; die wet, dat de Hemelfche lichaamen op elkander weegen of elkander aantrekken met krachten, die in de regte rede van hunne hoeveelheden van ftof, en in de omgekeerde rede der vierkanten van derzelver afftanden van elkander zyn.—— Meerder on3 hier over uittebreiden, zoude deeze te veel vergroo* ten: daarom gaan wy over tot de volgende

Afdeeling.

I. Over de beweeging. in het algemeen en derzelyeï onderfcheidene foorten.

II. Van de uitdrukkingen , welke men in de Mecha»; nica gebruikt.

III. Van de famengeitelde beweeging,

IV. Over het Evenwigt.

V. Van het Zwaartepunt,

VI. Over de eenvoudige werktuigen,

. Vil. Over de famengefteldewerktuigen. (Machines.)

VIII. Over de Magten of Krachten.

IX. Van de betreklyke beweeging.

X. Van de verfnelde en vertraagde beweeging door den val der lichaamen, zoo lood-regte als oveï hellende vlakken.

B t Xt'

Sluiten