Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( *5 )

fen, <3e ingewanden der aarde doorzoeken, of andere buden opfpooren. '"■ Maar hoe moeten wy tot in onze ziel getroffen zyn, en hoe hooger ryst niet de waaide van dit zintuig, wanneer wy iemand befchouwen die daarvan beroofd is? Is zyn ilaat niet te bejammeren , zyn lot niet te beweenen, waardoor hy fen der voornaamfte wegen tot kennis vindt toegemuurd? Vermag de hulpiyke hard van een' kundig' Geneesmeester door eene gelukkige operatie dikwyls de redding van zulke ongelukkigen; echter de verzwakking of andere gebreken des oogs ons in het leven overkomende, of wanneer de gryze ouderdom het gezicht verdonkert, verfchaft het hulpmiddel der Brillen al* ken, dat uitmuntende, van iemand daar door in ftaat te ftellen zyne bezigheden voorttezetten, — Hoe veele zouden zich in een' werkenloozen kring bevinden, niet alleen voor hun zeiven, maar ook tot nadeel van hun Huisgezin en de Maatfchappy, wanneer de Brillen niet bekend waren ? — Moeten wy dan niet derzei» ver vinding met dankbaarheid zegenen? De Kunst, die ons de regelen daaiftelt, naar welke de Brillen geïkepen moeten worden, om verdere onheilen voortekomen en het gezicht te verfterken, niet hoogachten?

Uit de kennis van den loop der licbrftraalen zoo als ze zich san onze' zinnen vertoonen. naamlyk dat de fchynbaare bewteging der lichtftaalen langs regte lynen gtfehiedt, dat de (traalen, fchuins door middenftoffen van verfcliiüende digiheid loopende, gebroken worden en van de oppervlakten van andere lichaamen worden te rug gekaatfl; dat de weêrgekaatfte draaien den hoek van te rugftuiting juist even groot als dien van invailing maaken; als mede uit die van de wet van draalbreekiog, te weeten: dat in de dandvastige en onveranderlyke reden de Sinus van den hoek van invailing tot de Sinus van den hoek van breeking is. -——« Uit deeze ryke bron zyn de verrukkende weetenfchap. pen, welke hier aau het hoof; flaan, voortgevloeid.

De PerfpecYif, welk eene fchoone kunft is zy? —^ met welk een vermaak en onuitfpreeklvk genoegen befchouwen wy een fraai Tafereel, waar is haare juiste regelen zyn in acht genomen; dikwyls kunnen wy ons in het zien uiet genoeg verzadigen, en hoe behaagt B 5 het

Sluiten