Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( atf )

het ons, wanneer wy het juiste licht en fchirluw in een ftuk omwaaien? Integendeel, wanneer dit alles ontbreekt, is 't onaangenaam, en verwekt afkeerigheid, hoe ook de kunst des penceels het moge opgefierd hebben.

De Perfpeétif is niet alleen voor den Schilder, maar ook voor ieder die een ontwerp moet maaken, onontbeerlyk,

Eindelyk de kennis der Dioptrica levert ons de werktuigen, welke ons de oneindige grootheid, almagt, en wysheid van het aanbidlyk Opperwezen, zoo wel uit de befchouwing van de paalloze grootheid en uitgebreid van het geheel-Al, als van de wonderbaarlyke fraaie verfcheidenheid, gedaante en frandvaftiee gelykvormigheid der zeer kleine deeltjes, die anders altyd voor ons zouden zyn verborgen gebleeven, op de overheerlykfte wyze aankondigen.

Afdeelinc. Optica.

I. De fundamenten der Gezichtkunde,

II. Algemeene eigenfchappen van het Licht.

III. Over de Schaduw.

IV. Van de natuur en eigenfchappen van het licht, met betrekking tot het zien en couleuren.

V. Over het zien.

Perfpe&iva. ' I, Algemeene beginfelen der Perfpeftif-kunsr. ÏI. De Ichnograpbifihc of waterpas-ftand Aftekening. 111, De Ortograpbifibs of Stand-Aftekening.

IV.

Sluiten