Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( £9 )

ASTRONOMIE

O F

S T E R R E - K U N D E.

D e beoefening der weetenfchappen is in het algfimeen een der behoeften van hec menschdom: wanneer wy eens de gewaarwording ondervinden van die werkzaame en prikkelende nieuwsgierigheid, welke ons aanfpoort om de wonderen der Natuur te doorgronden, vraagen wy niet: waartoe dient die Studie? maar door haare !'choo;;held en wonderbaarlyke verhevenheid zyn wy overtuigd dat zy ftrekt tot bevordering van ons g?luk. — Aan den anderen kant dient de oefening van eene weetenfchap, door haare werkzaamheid tot 'een hulpmiddel, waar door wy afgetrokken en belet worden niet te dikwyls aan veele onaangenaame zaaken te denken : in dat opzicht is 'er niets beter dsn zich op de wiskundige weetenfchappen en voornaamlyk op de Sterrekunde toeteleggen. De wonderen, welke men in dezelve ontdekt, neemen de ziel in en oefenen haar op eene edele en aangenaame wyze, die vry is van alle gevaar; zy verhrfFen de verbeelding, voimaaken den geest, vervullen en voldoen het hart; zy verwyderen de gevaarlyke en ydele begeerten , en verfebaffen geduurig een nieuw genot: waardoor wy opgeleid worden tot de kennis van een Allerhoogften en Alvermogenden God ----- geene weetenfchap welke ons meer tot overtuiging van een Grooten Maaker bewyzen aan de hand geeft, dan de Sterrekunde ~ nergens kan men meer de Goddelyke wysheid in het ryk van het gefchapene gewaar worden, dan door de befchouwing der Hemelfche lichaamen: dus in den io Pfaim: De hemelen vertellen Gods eere en bet uitfpanfel verkondigt zyner banden werk.

Pytbagoras zerde: dat de menfehen Hechts twee !rudien moesten hebben, die van de Natuur om den Geest

Sluiten