Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 5° )

te verlichten, die van de Deogd om het hart te regelen. „Men befchouwt de ftudie der Zedeleer met rede als de noodigfte en waardigfte voor den menfch: A proper ftudy of mankind is man, zegt Pope; maar men zou zich bedriegen, als men meende, dat men zonder de ftudie der natuurlyke weetenfchaopen een waar wysgeer zou kunnen zyn. Om niet uit een laffe navolging maar op goede gronden wys te zyn, moet men fterk denken en overwegen kunnen; men moet, door kracht van ftudie, zich ontflagen hebben van de vooroordeelen, welke het oordeel misleiden, en de vordering van de rede en van den geest tegenttreeven."(;*)

De wiskundig wyze van denken en nafpooring der wetteu en werkingen van de Natuur, was van alle tyden het onderwerp der waare wysbegeeite; hier heen ftrekten de poogingen van rechtfchapene Philolbphen; dit was de grondflag op welken zy, die door vaste Grondbeginfelen wys waren, en op geen gezag van anderen fteunden, alle hunne overige kundigheden bouwden ; en die hun de kracht tot ftaaving hunner leerftukken verfchafte. Van hier dat de rampen der onweetendheid, noch de kennis der Sterrewikkery by deeze oorfpronglyke wysgeeren nooit eenigen ingang hebben gemaakt of geloof gevonden: om datze geene Natuurkundige grondbegiufelen vonden, waarop zy de invloeden der Sterren en Planeeten op het ondermaanfche bouwen konden.

Heeft de dwaaling der onweetendheid en van het bygeloof dikwyls zeer veele nadeelen aan Veldheeren

en

. (*_) 0« regarde avec raifon Fetude de la morale comme Ja plus necejfaire et ia plus digne de Fbomme'. A proper of mankind is man, dit Pepe; maïs on fe tromperoit en nroyant qu'on peut êtrt veritabkment Philofopbe fans fetude de (ciences naturelles. Pour être fage, non par foiblefe, mais par principe, il faut favoir reflecbir et penfer fortement; tlfaut, a force d'etude, f'élre afrancbi des prejugés qui trompent le jugement, qui foppofent au devewppemcnt de la raifon et de refprit. Encylop. T. IF. p. 20.

Sluiten