Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 3i )

en Natiën, door her gebeuren van een Maanverduisterlng, toegebragt; waar door de ondergang van een leger gebeurde, zoo als onder Nicias, Veldheer der Atheuers; een verlies,zoo rampzalig voor de Atheners, dat het zelve een tydmerk wierdt van het verval van hun vaderland. Moeten wy ons daarentegen niet verbiyden, dat een Veldheer, kundig in de fterrekunde zoo als een Pericks, die de Atheenfche vloot geleide, terwyl eene Zons-verduistering voorviel, door deeze kennis het behoud der vloot was. Eene eenvoudige vergelyking bragt den Muurman, die over het gebeurde fehrikte, fchielyk tot bedaaren; Pericles nam de flip van zynen mantel, bedekkende daarmede des ftuurmans oogen, zeggende: gelooft gy, dat het gene -ik nu doe een voorteken van rampen zy? Neen, ant-woorde deeze: nu hernam hy, dit is ook eene ver« duistering voor u, welke Hechts van die, welke gy gezien hebt, in zoo verre verfchilt, dat de Maan,grooterdan myn mantel zynde, de zon voor een grootergetal menlchen verbergt. Cbristofel Columbus ervaarenheid in de fterrekunde kwam hem by uitneemendheid te (lade, wegens de voorzegging van een Maan-Eclips, waar door hy zich zeiven en zyn volk, op de oevers van het gevaar om door hongersnood te vergaan, verloste, — De vcrichymng van eenen Comeet was onder het volk een voorbode van rampen en groote onheilen : de fterrekunde heeft die wanbegrippen doen verydelen.

Dus hebben de grondige ftudie en de voortgang der waare Sterrekunde de ongerymde vooroordeelen verfïrooid , en onze rede in alle haare rechten herftelt. —— Maar de nuttigheid van deeze weetenfchap bepaalt zich niet alleen hier toe, maar zy bewerkt zelfs op meer dan eene wyze, het algemeen welzyn.

De Qerrekunde is de grond van de Aardryks-kunde: door deeze kunde heeft Columbus, dewyl hy een voornaam (Ier en Aardrykskundige was, zyne ontworpene ontdekkingen met eene zekerheid en vertrouwen ondernomen. .

De fterrekunde leert ons de verfchillende tyden en faizoenen onderfcheiden; zy is het fundament der Zeevaartkunde ; en dewyl deeze Jaatite tot welzyn van

een

Sluiten