Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 3* )

«en Staat dient, mnet het nut der fterrekunde by ee*. ieder overtuigend zyn; zy is insgelyks de wegwyzer geweest van alle, die den Aardkloot rond gevaaren, de afgelegenfte Zuidelyke en andere Gewesten en Eilanden ontdekt en opgezocht hebben. De kundige Schryvers van de Encyclopedie en de la Lande merken aan: dat de ontdekking der Wagters van Jupiter, welke in het jaar 16to allereerst van Galilaus wierden waargenomen, meer vet betering en grooter volkomenheid san de Land- en Zeekaarten toegebragt heeft, dan de rei* zen rer Zee en te Lande alleen in tien duizend jaaren zouden kunnen gedaan hebben; en dat de handelwyze van het vinden der lengten nog volkomener en gemaklyker zal worden, als"de Theorie deezer Satelliten nog beter bekend zal zyn. Deihdven uit dit alles blykt, dat de Sterrekunde voorliet gantfcheMenfcbdom noodzaaklyk en allernuttigst is.

Indien iemand lust heeft, zyne kundigheden verder voort tf» zetten, mits de hooae Meetkunst kennende, en op eene verhevene wyze de Sterrekunde te beoefenen, welke tot verbetering en vermeerdering der wee» tenfchip zelve ftrekt, wyzen wy tot de werken van £w Ier, Clairant, DAlembert enz.

Afdeelino

I. Van den fchynbaaien Sterrenhemel en verdeeling

der vaste Sterren.

II. Over de beginfelen der Spheer.

III. Over de dagelykfche beweeging, de meridiaan,

aequator, poolshoogte, Aftronomifche tyd, Declinatie en regte opklimming der Sterren, Azimuth en Paralladblclien hoek.

IV. Van de beweeging der Zon in haaren weg,

V. Van de lengte en breedte der Sterren.

VI. Van de teruggang der Evennachtspunten-

Vil.

Sluiten