Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 41 )

N A V

1 G A T 1 €

O K

ZEEVAART-KUNDE.

^Vavigatio of Zeevaartkunde, in haare uïtaeftrektheid genomen, brengt men in het algemeen tot deeze drie volgende deelen : i. de Scheepsbouwkunst, 2. Scbeepsbeftuuring, 3. de Stuurmanskujift, Het eerfte,naamlyk de Scheepsbouwkm ft, leert hoe men de vaartuigen naar vereifch der verfchillende oogmerken , waartoe zy zullen dienen , moet famenft Hen. ■ Dat 'er federt onheugly'te tyden Schepen gebouwd wierden is genoegzaam bekend; doch daar andere be« langhebbende kunften of Handwerken de aandacht vaa kundige mannen tot zich hadden getrokken, wierdt de Scheepsbouwkunde vergeeten. Men werkte nog zelfs in de voorgaande eeuw naar eenige aangenomene regelen, die de een van den ander overnam, zonder dat deeze op eenige Wis- en lïeweegkundige gronden fteunden; men hieldt deeze regelen voor het algemeen verborgen, en een Scheepsbouwer maakte zwaarigheid iemand anders, dan zynen naastbeftaanden, die in het Ambacht werden opgetrokken, daar van onderrichting te geeven,

Nogthans wierdeu deeze geheimen reeds in de voorgaande eeuw zoo wel in Frankryk, Engeland als in ons Vaderland, ten algemeenen nutte, door weiken, waar in de Schryvers de verfchillende deelen van het Vaartuig, het gebruik, het maaken, en wat het Ambacht der timmering verder betrof, befchreeven, der Maatfchappy medegedeeld.

In het laatft der voorgaande eeuw trok deeze kunft de oplettetidheid der Wiskundigen tot zich, waar door deeze weetenfchap eene andere gedaante verkreeg, gelyk blykt uit het werk van vader Hofie in folio 1697 uitgekomen, onder den titel van Theorie de la conjiruc• C 5 tien

Sluiten