Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 4? )

X. Over de berekening van den tegenftand des waters op den boeg der Scheepen,

XI, Over de werking van den wind op een Schip»

De Perfpeétief, zoo ver ze een Zeeman te pas kart komen, zullen wy insgelyks afhandelen: Immers alles wat ons aan het oog bevalt en voldoet, heeft zynen grond in de regelen der Meetkundige overeenftemmingen. Niets kan zonder een voorafgaand ontwerp en geen ontwerp zonder vaste regelen worden voorgefteld. Het nuttige deezer kunst is voor den Zeeman onmisbaar. Eene aftekening van Eilanden, Kusten, Baaien, Havens enz. kan hem nier 3lleen aangenaam zyn, maar ook de verbetering, welke hy door deeze kennis ten algemeenen nutte kan te weeg brengen, zal zyne bekwaamheid bekend doen worden, en zyn perfoon dan niet ligtlyk in vergetelheid komen.

EIND E.

Sluiten