Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 3 )

AANSPRAAK gedaan in de Academie van Teken- Bouw- en Zee* vaartkunde , te Groningen. By gegelegenheid der Prys-uitdeling op den 27 Juny 1798. door Gerharj? Jacob Keiser,

zeer geëerde verga der ï Nö, tEDËSl der academie van teken bouwen zeevaartkunde!

U we gunftige medewerking heeft het plan der op= richting dezer Academie door de Zes eerfte Deelnemeren ontworpen , en uwe kunstliefde niet vruchteloos aangeboden, in zoo verre tot ftand gebracht, dat wy by ous Rapport UI. berichten konden dat dezelve voor het vak der Tckenkunde in daadlyke werkzaamheid ge*

bracht was. Her heeft U als toen behaagd dat

vertrouwen in ons te ftellen, waar door wy geroepen zyn om de befturing dezer Academie in UI. naam op ons te blyven behouden. . Drift, die eigen zucht voor den bloei van fchoone kunften en wetenfchappen die ons deze oprichting deed wenfchen en bewerkftel» liffen, fpoorde ons met allen yver aan om onze pogingen te doen gelukken; UI. goedkeuring die in onze vernieuwde verkiezing het zegel op onze daden drukte , kon niet anders dan een fcherpe prikkel voor onze volharding worden, en door deze verenigde gevoelens verheugen wy ons in ene dubbele mate by deze blyde gelegendheid, waar op wy uwe zucht ter be= vordering dezer Academie niet langer met lachende vooruitzichten ftrelen, maar dezelve door het daadlyk aantonen der fchoonfte vruchten op onwrikbare zuilera A a grond*

Sluiten