Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 4 )

grondvesten. Wy verheugen ons naamlvk in

den blyden dag. waar op wy de vorderingen aan UI kunnen openleggen, die aan deze Academie in het vak der itkenliunst in deze weinige maanden gemaakt

zyn Vorderingen die na de uitlpraak der kunst-

kenneren, die de zwakheid van ons oordeel goed eunllig hebben willen te hu'p komen, gene gewone vorderingen van jongelingen —(- maar" Reuze-Schreden van ervarene Knnftenaars mogen cenotmd worden — Vorderingen die onzer aller oogmerk en onze pogingen rechtvaardigen en ftrelend belonen, door het ontdekken van zoo vele ware kuusttalenten, als hier by el-

kinderen gevonden worden. Vorderingen, die

dssr zy U m vlyt en kundigheid even roemwaardige Jnltitmtur! na uwe blyde en viywillige bekentenis, verwonderd hebben doen flaan, tevens uwen lof en onze verkiezing niet minder rechtvaardigen, dan het

23 SfiSST1 "v"?1" UW ««élyk pen!

ceei i croonde, . Vorderingen waar door ey met

fprekende daden getoond hebt het edel talent uwe

medï tew? en" T U Zdven te bezitten' ™« ^ mede e willen woekeren, op eene wyze die het uit-

JSSÏÏTU?" de^-«Ww. de vrucht Z uwe

nuttige_ lesfen maakt. Ontfang niet alleen van

ons die van naderby van uwen yver en van uwe kun" d eheden onderricht zyn , maai ontfang ook tevens uit paan, van .jje Leden dezer Academfe, wie roe?

heh7nnglk' "a,df hunne °'e" deze «tal doorlopen

Irl ï ' r,ruslej.yk °P my durf nemen 0ni-

kudWU,de d'C dÊ ware ^'nStliefde-aan den w?ren

junltenaar _ aan eenen de San verfchuldigd

!: ~hSevoe't deze «a™'lyks gevestigde Inlichting a s t.og het zwak eenes tederen zuigelings, en ver-

rnarmer te beitelen, of uwen lof in zuiver goud ned ven met den U voegenden Eeretytel U%7edra-

gen vertrouw echter £00 waarlyk in U

öe kunst enen Mees-er erkent dat menig held

vergood, en het Ic.dd van menig kunftenaar in het WWJeoo er ere is opgehangen, wi^ns verdiep/tan die warme bewondering niet gevonden hebben, die uwe

roem>

Sluiten