Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 7 >

der Spieren, en het famenftel der beenderen van het

menscnlyk lichaam nauwkeurig, en met onverpoosde moeite onderwezen heeft? Is dit niet het weik

van kunftenaren, die de fchoonheden der oudheid vau onder Italens ruïnen hebben opgedolven? ■ die hu .uen fynen finaak aan het overfchot der Griekfche en Romeiniche voonreflykheden ■ by den bei¬

tel van Praxnele* en het Penceel van Appelles befchaafd, en het fyne der latere kunst voor de taferelen van R..phaël en Tiriaan hebben ingezogen? en dun roept hem ons Groningen in verrukking toe — neen! het zyn Jongelingen, die in hunne Jeugd nauwlyks in de eerfte geheimen der kunst zyn ingeleid, _ die noch de fchoonheden van verre landen, noch de lesten van een aantal kunftenartn, tot hunne vorming en befc'iaving genoten hebben, maar die door ue lesfen van enen meester, tn de oefening van weinig maanden tol die hoogte geklommen zyn, dat hunne tekeningen werken van zuivere kunst, kunnen genoemd worden. Gaat ontluikende kunftenaren! gaat yverig voort op het pad van oefening, en binnen korten zal de trap, dien gy thans beklommen hebt, door hoger rang , en aanziedyker verdienden worden sfgewisfeld, en wy zullen in U die voedlterlingen befchottwen, die den roerr. dezer inr.chting znl'eu bevestigen en uitbreiden, en dii als zo vele luisterlyke ftralen den naam van uwen Inftituteur zult verheerlyken, aan wien gy uwe verpi'chiing nimmer betalen kunt, maar uwe lchuldige dankbaarheid betonen, door met verdubbelde krachten zyne grootheid na te üreevcn

Thans ben ik zeker, geëerde Kunstvrienden! Leden dezer Academie! dat gy levendig met my gevoden zult het voordeel, dat de bevordering van fchonë en nuttige kunften door onzen Initi.uteur in de Tekeukunde word toegebracht, en verenigd met ons, hoopt Gyl dat thans die nyd en afgunst, die ook onze pogingen in dezen en de waardy vau onzen (Je San bedektelyk hebben zoeken te ondermynen, en die wy helaas! rog niet verzekeren durvep, dat van bui ne lage woelingen rusten, z:ch van ichaamte veibtrgen zullen, en niet een verbeterend berouw op deze zoo A 4 dut-

Sluiten