Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 8 )

duidelyke overtuiging gegrond, de handen lenen aan den opbouw dezer Academie, en daar door delen in die zucht, die ware Kunstvrienden thans meer en meer gevoelen om in de bevordering dezer Academie een

waarlytce eer te (lellen. (Jat déze zucht waar.

Jyk in de harten der kunstminnaars werkzaam is, kunnen wy U met doorflaande bewyzen . tor ons en uwer i i rn, -«e,yk £enoc~en' Have" - Ziet daar een lierlyk Pleifterbefeld, enig in zyn foorr, en beroemd < rider de kenners, ons door ons medelid, den Teeldhouwer Mattb. Walles, uit zuivere kunsthefde ten geichenke gegeven. _ Zier d»ar het borstbeeld van den groren Camper, ons door den Schilder IV. Feltman* Medelid en Leerling aan deze Academie opgedragen om hier re pry.sen, als in eene plaats, die hy vruch' teloos met alle moeite hier heefr zoeken te vestigen v een edele begeerte, die 'smans nagedachtenis dierbiar moet doen zyn aan alle, die hier hun offer op het altaar der kunften nederleggen.

Ziet daar een kunstwerk , niet min om zyne voortrcflykheid dan om den onvermoeiden yver, die daar toe nodig was, aanmerkelyk, het zoo wel gelykend afbeehfel van den kunstminneuden Schoolmeester B. Jsuscb, door hem zeiven met de pen vervaardigd, —' een gefchenk, dat op ons dies te groter verplichting legt, aangezien de gever ons getoond heefc, ra»t zyrie vaardige hnlp ten dienfte der kunften en dezer Academie ten alien tyde bereid te zyn - Ziet verder nog twee keurige tekeningen in het Landlchnp, ons door den mede Direéhur E. van Mar urn ten fieraad aan deze Kunstzaal gefchonken. - De zedigheid dezer geveren zoude ons mogelyk verbieden, deze melding hunner namen hier in het openbaar te doen, dan wy gevoelen te zeer hoedanig hunne gefchenken, begeleid door de taal van het harr, die de hooefte zucht voor deze Ichone kunst ademde, ons by hunne onverwach* te aanbieding verra-chren, en hoe zeer onze dankzeg, gmg re kort fchoot, om die' na waardy te beantwoorden, dan dat wy hen niet openlyk aan UI. Lekend zouden maken, als zoo vele Stennpüaaren, die zich onder dezen Tempel der kunst hebben opgericht, en

als

Sluiten