Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 9 )

als mannen, wier edel voorheeld uwe edele navolging op zal wekken; zo toch de liefde tot de kunst niet dadrlyk medewerkt, zal deze onze hoop en verwachring in haren uc-hteud moeten ondergaan — dat dan uw yver, Leden dezer Academie, dat uwe onderfteuning krachtdadig en beftendig zy! — en uwe liefde voor de kunst late u gene gelegenheid ongemerkt doen voorby gaan, om vrienden en bekenden, wie of waar het mogelyk zy , ter deelneming aan te fporen, en alien óm deze te meer te bevorderen, die wy zoo hoog nodig hebben, belloren wy deze kunstwerkens op de beide volgende dagen aan een ieder een ter bezictniging aan te bieden, — op dat het vooroordeel zyne erge verblinding bemerke, by die nog twyffelt overgehaald,:en hy die ouverfchillig was, bewogen worde otn onze pogingen te onderlteunen. V erledigt U thaus, om uwen aandacht by deze vorderingen der Leerlingen en d^ze overige zoo uitmuntende werken der kunst te bepalen, aanfehouwt wat hier in het nieuws begonnen vak der Boetfeerkunde gedaan zy, waar by, indien onze pogingen genoegzaam onderfleund worden, na de aanfhande Vacantie, nog het vak der Graveerkunde zal gevoegd worden. — Neemt in aanmerking dat her wiskundige vak mede als dan volkomen zal in werking raken, waar van de plannen, en het afloop van het ondervvys, gedrukt, en aan UI. overhandigd zullen worden, zoo als die zyn opgefteld door den Inftituteur in die vakken, wiens Juf wy te gewigtig en te teder achten, om U die te vermelden, voor dat wy ons op zyne daden, als fprekende bewyzen ciaar van, beroepen kunnen; overweegt dit alles, en dan geloven wy, dat gy met ons zult vertrouwen, dat hy die het geluk derMaatlchappy, verknocht aan ene zoo fchone inrichting als deze, ter harte neemt, en niet onverfchillig is omtrent de nuttige pogingen van zynen evenmensch, deelgenoot en bd moet worden dezer Academie,-alwaar men, voor een lichtelyk btfpaarde Penning, zich de wezenlyke verdiende koopt , van nuttig te zyn aan de befchaving, en daar door aan het geluk van zynen eveumenÉCh,

A 5 OPEN-

Sluiten