Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C ia )

DANKZEGGING van P. Gobbels.

Pireft'uren dezer Academie! ontvangt de oprechte rik myns harten, voor de goedgunitige genegenheid, welke Gynenen in hét beoordeelen myner werken my oetoond hebt ; uwe yver en znnre tot aankvveekine der edelfte Runden, worden U ryktlyk vergolden, gemet daarvoor de liefde en achting van een dankbaar nagell-gt; en vergunt my tellens, dat ik de vryhcid iteeme, om my by deezen in UI. gunst en verdere toegenegenheid nedrig aan te beveelen.

En gy myn Waardige en Hoog gefchatte Leermeester! daar ik aan uw onderwys myne vordering tot hier toe te danken heb; gy zyt het, aau wien ik by d^eze plettnge gelegenheid het offer van een dankbaar harre openlyk toebrenge. Ik beveel my by aanhoudendheid uwe iieMe en yoortduuring uwer Meesterlyk Onderwys terwyl ik hartelyk wenfche, dn uwen yver, met die der Directeuren, en verdere Besunftigers deezer Kweekfchool, fteeds by de Maatfchapr.y in eene zegenryke nagedachtenis mag blyven.

DANKZEGGING van B. de Charro.

Wenschte wel met welfpreekendheid den Lof, aan myn vlyt in de Edele Tekenkunde toegezwaaid, te kunnen beantwoorden; hebbe ik aan myne tekeningen donr roode aarde eenige waardy kunnen byzettcn, de taal en de gevoelens van myn hart eenvoudig te kunnen fchetfen, is alles wat Gylieden van my kunt verwachten. — Ontfjrgt dan zonder optooifel van woorden myn gevoelige dankbetuiging over den aan my gegeeveaen Lof, en hebbe ik die verdient, moetze op myn Leermeester, aan wien ik alles heb te danken, te rus koomen; dog ween verzekerd, dat het my zeker'yk zal aatfpooren, on-!er dien ku: d;gen en waardigen Leermeester my veHer re b»vlvtigen, om d;e te verdienen, en aan myne leer makkers ten fpoo.fl.g te ftrekken. * s

RAP-

Sluiten