Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 14 )

Het stee art. der Grondwetten verplichtte ons tot het opfeilen van de nodige Reglementen voor de ondericheidene Scholen, het onderwys aldaar, de handhaving van orde, en diergelyke betreffl-nde; Gyl. zult hchtelyk bevroeden, dat dit een werk van genen geringen omllag en moeite was, dan door den ingenomenen raad'van deskundigen, door het ingeroepen overleg onzer dienlrvaardige bdituteuren, en het nagaan van den aart der Reglementen aan diergelyke Inrichtingen als deze, aan de Teken Academie en Zeevaart Icholen te Amfeldam en elders, zyn wy eindeJyk,zo wy hopen, daarin gelukkig gedaagd. Wv hebben gevoeld hoe belangryk deze taak voor deze Academie was, daar wy overtuigd waren dat de welvaart van diergelyke Inrichtingen van de wetten en Regiejyjn£n» waar°P zy rusten, ten enenmale afhang.

Wy hebben deze Reglementen en verdere dukken door den druk gemeen gemaikt, met hettweeledie oo*. ' merk, om de Leden zelve het gehele beltaan dezer Academie en den aart en bedoelingen daarvan ten duidnrktten te doen geblyken, en de zolve te overtuigen dat zy hunne toelage niet alleen tot ene nuttige zaak geven, maar dat ook het nur. daarin opgefloten, daadlyk in werking gebragt wordt: - met het oogmerk om daarenboven hierdoor de uitgebreidheid en orde van het onderwys algemeen bekend te doen worden, Intekenaren tot onze onderfeuning en Leerlingen voor onze Indituteuren te bekomen.

Door de zelfde beweegredenen hebben wy ons ver. plicht gevonden de fchetfen te doen drukken en Lr til' 1* d°T "e" ,nffit«"eur «. J. Koer, over

«L^?UDdlg 0n'1er,wyS' dat hy aan d^e Academie geven zal, vervaardigd zyn. Hebt gy reeds her¬

haalde re.zen met ons de Ku-st van den verdiensrty-

jÏÏa l- ^'rï? zyne fchone werken, bewonderd, hier wordt Ul.. en een iegelyk die dezelve met

aangeboden, dat ook de verdiende van den fndituteur L':Jwa,r,yk grnot en u'tmuntend zyn, dat Zich uitgebreidheid en grondigheid in zyne Kundigheden

Sluiten