Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( «5- ) ,

den verenigen, en dat van de talryke vakken van Kunften en Werenfchappen , die de befchaviitg van het inenschdom gefcbapen heeft, de fchoonfte en de nut* tigfte by hem hunnen grondflag, hunne befchaving, of hunne volmaking vinden kunnen. De eenflemmige verzekering van des kundigen doet ons over deze fchetfen dit oordeel uitfpreken.

De nieuwe oprichting onzer Academie en deszelfs tydlykfche uitbreiding in underfcheidene vakken veroorzaken aanz'enlyke bnkosien, waar door de Maat der kas ahyd zwak gehouden wordt,' echter hebben wy onze uitertte pogingen aangewend en alle mooglyke bezuiniging in het werk gefield, om zoo veel mogelyk verdienften te belonen en aantemoedigen, en wy hebben uit deze beweegreden het honorarium van den lnfthmeur G. de San, met driehonderd Gulds. Jaarlyks vermeerderd, ingegaan op den iften April 1798. Thans hebben wy op dezelfde voorwaarden het Contract met dezen lofwaardigen lnftitu eur vernieuwd , doch het faarjyksch termyn daarvan, het welk op den 221»" Febru ry 1800 z >ude rnpeteneindigen, verleugd tot aan den iflen September diens laars, onder verband van wederzyden om, ingevalle of de Directie of de Inftituteur het Contract voor een volgend Jaar niet mogten begeren te verlengen, zulks eikanderen twe maanden voor dien tyd te kennen te geven, en dus met het begin der grote vacantie, welke dan van weenzyden een termyn van voorziening oplevert, daar naden vorigen My!, in zulk een onverhoopt geval het onderwys zoude kunnen geltaakt worden in den vollen loop van all' de lesfen . welk mogelyk ongeval hier door met wederzydfch genoegen uit den weg geruimd is.

Jïy de Reglemenren op het onderwys hebben wy tot aanmoediging van den nayver, zonder welken de bloei der fchone Kunften nimmer tot hare hoogfte fchoonheid geraken kan, en tot beloning van verdienften , die de hulde der erkentlykheid vragen mogen , vastgefteld, dat er in ere penningen en getuigfehriften met den ftempel der Academ e voorzien, van veifchillende foort na de onderfcheidene vtrei>chten, voor deze grote dryfveren van Kunst en Geleerdheid zal gezorgd

Sluiten