Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 16 )

-.orgu worden. Wy hebben hier toe den juisten ftrmk onzer waardige loftiruteureu te hulp geroepen, en uit de verfchillende modellen, ons door den vindingrvkeri de San voorgelegd, ene ftaande Mirierva of Godin der Wetcnichappen uitgekozen . die in haar rechte naud een fpeer houdt terwy] zy haar flinke arm, met een fchild gewapend, befchermend uiiftr-kt over een airaar, waarop de meest onderfcheidende kenmerken van i eken-bouw- en Zeevaartkunde geplaatft zyn, en waarmede verders de voorgrond verfierd is , terwvl men in den omtrek leest: Academie van Teken Bouwen Zeevaartkunde te Groningen. Eu waar van een afdrukfel hier voor handen is.

Gedeeltelyk de vordering-n der Leerlingen, welke nog niet tot de hoogte van den eerften rang geklommen zyn, maar nog meerder de ftaat der Kas, en de aanmerklyke uirgaven voor deze eerfte J ren hebben ons doen befluiten dit Jaar geeneu ere pènnin* Uitteloven, maar alleen om de eer der overwinning! beloond wordende met een getuigfehrift op fraucyu verfierd met het Zegel der Academie, re laten dingen, en h erom hebben wy ook als nog geenen ftempel tot het flaan van erepenningen doen graveren, maar ons vergenoegd met een cachet te laten fnydeu, waarmede in was, iak, of ouwel kan gedrukt worden, het ' welk een aanmerklyk onderfcheid in kosten oplevert.

Wy hebben, ingevolge de verplichting, die het 28«e art. der Grondwetten op ons gelegd heeft, de oprichting van binten Departementen zoo veel inogelvk bevorderd. Wy hebben op verfchillende plaatfen Kunftminnaars opgezocht, die de oprichting van dezelve willenaondernemen: de vruchten onzer Academ'e zvrt nog nfet genoegzaam algemeen in het oog lopende om hiervan enen fterken voortgang voor als nog te kunnen hopen, fchoon wy alle reden voor ene gegronde verwachting hebben , dat wy by tydvervolg hierin een aanmerklyke onderfteunirg vinden zullen.

Nog hebben wy doen vervaardigen een brandvzer, om daar mede lysten, tavels, banken, en wat'voorts aan de Academie toebehoort te merken, en voor vervreemding en misbruik te beveiligen-

Wy

Sluiten